Využíváme dotace

Dotační operační programy tvoří lákavou a zároveň i obávanou možnost, jak získat velmi zajímavé finanční zdroje pro firemní rozvoj.  Přestože podle statistik malí a střední podnikatelé v poslední době žádají o evropské peníze stále častěji, ve vlastním čerpání těchto peněz jim ve skutečnosti brání hned několik faktorů. Na jedné straně to je náročná administrativa a na té druhé stojí obvykle mylné přesvědčení, že žádost o evropské peníze bude firmě a priory zamítnuta.

Přitom není potřeba procházet celým martýriem podání dotačních žádostí samostatně. Našim klientům totiž poskytujeme veškerou součinnost a maximální pomoc s administrativou žádosti tak, aby je projekt zatížil co možná nejméně.

SPECIALIZOVANÉ VÝSTAVY A VELETRHY (SVV) 2013 – 2014

Agentura CzechTrade je realizátorem projektu SVV 2013 – 2014 zaměřeného na zvýšení marketingové připravenosti zejména malých a středních podniků na zahraničních trzích, který byl vyhlášen 16. května 2013.

Cílem programu je zajistit společnou účast českých firem na specializovaných zahraničních veletrzích a výstavách v letech 2013 a 2014. Jedná se o celkem třicet vybraných veletrhů v druhé polovině roku 2013 a šedesát akcí v následujícím roce, na které je v tuto chvíli vyčleněno více jak 151 milionů korun. V případě, že se chystáte navštívit v tomto období zahraniční veletrh, neváhejte nás kontaktovat. Je možné, že právě vámi vytipovaný veletrh bude mezi vybranými akcemi, pro které je možné získat zajímavou finanční dotaci, s jejímž získáním vám rádi pomůžeme.

S dotačními programy máme samozřejmě také svoje vlastní bohaté zkušenosti.

Operační program podnikání a inovace (OPPI) – program řídí MPO ČR

V rámci tohoto operačního programu čerpáme dotace na dva programy, jedná se o MARKETING a ITC v podnicích.

Marketing – dotace získané prostřednictvím tohoto programu jsou určeny k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím individuálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Dále se vztahují na prezentaci České republiky na specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí s individuální účastí podniků organizované Českou agenturou na podporu obchodu (CzechTrade) a k podpoře aliančních činností malých a středních podniků.

Cílem programu je rozvoj infrastruktury, zvýšení objemu a kvality informačních, vzdělávacích, asistenčních a poradenských služeb poskytovaných Českou agenturou na podporu obchodu a zesílení synergií služeb agentury CzechTrade a dalších služeb státu poskytovaných v oblasti mezinárodního obchodu.

ICT v podnicích - cílem tohoto programu je podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků prostřednictvím pořizování a rozšiřování využití moderních informačních a komunikačních technologií – po účelovém vyčerpání těchto dotací se očekává zvýšení pracovní efektivity malých a středních podniků. Zprostředkujícím subjektem pro tento program je Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest, příspěvková organizace MPO.

Předmětem projektu je implementace komplexního informačního systému (ERP a CRM) ve společnosti EXPOSALE - CZ s.r.o. vč. SW licencí/databází a adekvátní technické infrastruktury za účelem významného zefektivnění všech klíčových firemních procesů/agend (sjednocení datové základny) v důsledku dosavadní absence takovéhoto vyhovujícího jednotného ERP a CRM systému ve společnosti EXPOSALE – CZ s.r.o. Dále se bude jednat o pořízení 3D grafického SW pro vývojové-výrobní oddělení společnosti a vytvoření nových webových stránek v souvislosti se zavedením e-zákaznického prostředí. V úvodu realizace projektu však bude nejprve zpracována expertní analýza přesných potřeb společnosti v oblasti ICT. Mezi neinvestiční výdaje projektu bude dále patřit také povinná publicita projektu, která bude v přiměřeném rozsahu tvořena již v průběhu projektu.

Po své předběžné analýze firemních činností společnost předpokládá následující rozsah funkčnosti SW produktu: finanční účetnictví, manažerské účetnictví, analytické aplikace pro oblast finančního řízení, řízení finančních toků, správa dat, strategické řízení podniku, správa společnosti, rozvoj lidských zdrojů, řízení personálních transakcí, řízení nákupu a logistiky, spolupráce s dodavateli, řízení skladů a zásob, provozní analytické aplikace, řízení poskytování služeb, správa u údržba hmotného majetku, bezpečnost IS, archivace dat. Rozsah výše uvedených funkčností je orientační. Požadované funkčnosti SW produktu budou přesně definovány na základě IT auditu, jež bude provádět externí odborná společnost. Především na základě tohoto dokumentu bude společností strukturována dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele technologií. Realizací projektu dojde zcela určitě k výraznému procesnímu vnitřnímu i vnějšímu zefektivnění společnosti, tedy i značnému růstu konkurenceschopnosti.

Popis projektu Implementace komplexního informačního systému (ERP a CRM) ve společnosti EXPOSALE-CZ s.r.o. (PDF).

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) - program řídí MPSV

V současné době například čerpáme dotaci na Odborné obecné vzdělávání zaměstnanců společnosti EXPOSALE-CZ k posílení její konkurenceschopnosti.  Získaná dotace pokryje naší firmě pravidelné odborné školení celkem dvou set absolventů.

Aktuální trendy se v segmentu realizací veletržních a výstavních expozic mění poměrně dynamicky, designové prvky zastarávají už po dvou až třech letech a obdobně tomu je i u specifických IT technologií, které pro svoji práci potřebujeme. Neustálý vývoj v našem oboru je nutné nejen pečlivě sledovat, ale také své kolegy pravidelně vzdělávat tak, abychom neztratili konkurenceschopnost nejen na tuzemském trhu, ale především na mezinárodní úrovni.

Popis projektu Odborné obecné vzdělávání zaměstnanců společnosti EXPOSALE-CZ s.r.o. k posílení její konkurenceschopnosti (PDF).

Stáže ve firmách

Nové firemní odborníky v současné době získáváme i díky zajímavému dotačnímu projektu Stáže ve firmách. Náklady na stážisty jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). V případě, že se nám stážista v praxi osvědčí, nabídneme mu po skončení stáže pracovní místo v naší firmě.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ / GG EDUCA)

PROGRAM ŘÍDÍ MPO / CZECHINVEST

Projekt pod názvem „Specifické a doplňující obecné vzdělávání zaměstnanců jako klíčový nástroj konkurenceschopnosti a rozvoje společnosti EXPOSALE – CZ s.r.o.“ je zaměřen na vzdělávání 27 klíčových zaměstnanců.

Popis projektu Specifické a doplňující obecné vzdělávání zaměstnanců jako klíčový nástroj konkurenceschopnosti a rozvoje společnosti Exposale – cz s.r.o (PDF).


Nezávazná konzultace, dotazy

V případě dotazů nebo zájmu o nezávaznou konzultaci nás neváhejte kontaktovat na telefonním
čísle: +420 777 55 99 33 nebo pomocí níže uvedeného kontaktního formuláře.

Security code
 

Jak na
veletrh

 

Fotogalerie
realizací

 

Záruka
kvality

 

Vyjádření
klientů

 

Nezávazná
konzultace

/* Leady */